Party & Food Service

จัดส่งความสุข ส่งต่อความอร่อย เหมือนมีอาหารรสมือแม่มาทำให้

FULL PARTY SET

BEER PARTY SET

WHY

เราจัดส่งความสุข ส่งต่อความอร่อย
เหมือนมีอาหารรสมือแม่มาทำให้
ปลอดภัย โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

จัดส่งอาหารกล่องและเบียร์สด
แบบ Delivery

เพื่องานจัดเลี้ยงสังสรรค์ขนาดเล็ก บ้าน หรือสำนักงาน

ไม่ต้องขับรถหรือเดินทางไกล
เลี่ยงปัญหารถติด

เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว หรือผู้ร่วมงาน

ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ดื่มไม่ขับ ไม่โดนด่านตรวจ

SPECIAL PRICE

 

  CONDITION

 1. Service x 2 Unit ( 4 Hrs. )
 2. Set up ( 2 Hrs. )
 3. พื้นที่บริการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 4. ไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
 5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรืองดบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ( กรณีมีการปรับเรทอัตราราคาเบียร์ หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ )
 6. กำหนดเวลาสั่งเบียร์ ล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการ หรือสั่งเบียร์ ก่อน 13.00 น. ( กรณีไม่เปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร )
 7. ช่วงเวลาขายเบียร์ (ออกบูธ/ออกนอกสถานที่)
 • ช่วงแรกคือ : 11.00 - 14.00 น.
 • ช่วงที่ 2 คือ : 17.00 – 00.00 น.